Twój koszyk

Regulamin

Poniżej przedstawiamy regulamin („Regulamin”) sprzedaży naszych towarów („Produkty elektroniczne”) oferowanych w naszym sklepie internetowym („Sklep internetowy”, „Sklep”) oraz świadczenia usług związanych ze sprzedażą drogą elektroniczną, w szczególności usługi newslettera („Newsletter”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jak również z naszą Polityką Prywatności.

Nasz Regulamin zawiera następujące informacje:

I. O nas

II. Definicje

III. Postanowienia ogólne

IV. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

V. Prawa własności intelektualnej

VI. Procedura zawierania umowy sprzedaży

VII. Dostawa

VIII. Ceny i metody płatności

IX. Prawo do odstąpienia od umowy

X. Reklamacje dotyczące Towarów

XI. Skargi dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

XII. Regulamin Newslettera

XIII. Przetwarzanie danych osobowych

XIV. Postanowienia końcowe

I. O nas

Właścicielem Sklepu internetowego jest Konopio sp. z o.o. Wincentów 67T 26-200 Wincentów NIP: 6581993329 REGON: 389179925 KRS: 0000906053, adres e-mail: [email protected], w dalszej części „Sprzedający”.

II. Definicje

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:

 • Konsument – oznacza każdą osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Konopio a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie;
 • Produkt elektroniczny – produkty dostępne w Sklepie internetowym, które są przedmiotem Umowy sprzedaży, tj. eBooki do pobrania w PDF, jak również gotowe jadłospisy w formacie PDF.
 • Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.nutrido.pl, w którym Klient może w szczególności składać zamówienia i który świadczy inne usługi oferowane przez Sprzedającego;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów;
 • Umowa sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na produkty i usługi świadczone przez Sklep;
 • Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający  warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności;
 • Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Kupującym, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów w Sklepie internetowym przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego www.nutrido.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

III. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.nutrido.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady składania Zamówień w Sklepie internetowym drogą elektroniczną;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży dotyczących usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego;
  • zasady działania Newslettera.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych (e-booków, jadłospisów), co stanowi świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Kupującego.
 4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem, że system informatyczny wykorzystywany przez Klienta spełnia poniższe minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari lub Opera.
 5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z połączeniem internetowym.
 6. Klienci mogą w dowolnym momencie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu poprzez link umieszczony na stronie głównej Sklepu internetowego www.nutrido.pl.

IV. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Tylko osoba, posiadająca zdolność do zawarcia wiążącej umowy, może korzystać ze Sklepu internetowego i nabywać Towary.
 2. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • dopuści się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedającego.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania wiadomości i danych w związku z usługami świadczonymi w Sklepie internetowym, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do poziomu zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu gromadzeniu i nieuprawnionej modyfikacji danych osobowych przekazywanych online.
 4. Klient zobowiązuje się w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Sprzedający korzysta z plików cookie na swojej stronie internetowej. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w przeglądarce internetowej Klienta. Informacje o plikach cookie zostały zawarte w Polityce Prywatności.

V. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Kupujący może korzystać z zakupionych usług i produktów wyłącznie na użytek własny (prywatny) związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu.
 4. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym gotowych i indywidualnych planów żywieniowych lub zaleceń dietetycznych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

VI. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym i zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wybranie Produktu elektronicznego z aktualnej oferty Sprzedającego. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie linka do danego Produktu, a następnie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Po kliknięciu linka do Koszyka, zostanie zaprezentowane podsumowanie wybranych Produktów cyforwych.
 2. Zakupów w Sklepie można dokonywać bez konieczności rejestracji konta. Niezbędne jest jednak podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego koniecznych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu potwierdzającego zakup.
 3. Zamówienie należy złożyć klikając przycisk „DO KASY”.
 4. Następnie należy starannie wprowadzić dane osobowe zgodnie z nazwami pól formularza. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedający nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.
 5. Należy wybrać sposób płatności poprzez wybranie odpowiedniej opcji i zaakceptować Regulamin Sklepu internetowego, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” stanowi ostateczne potwierdzenie zamówienia, a wprowadzone dane wraz z wybranymi opcjami nie będą już podlegały modyfikacji.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z jej postanowieniami oraz postanowieniami Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, a jej postanowienia są zgodne z Zamówieniem i Regulaminem.
 11. Szczegółowe informacje na temat zakresu i rodzaju Produktów elektronicznych znajdują się na stronach internetowych Sklepu internetowego.

VII. Dostawa

 1. Produkt elektroniczny (jadłospis, ebook) zostanie udostępniony Kupującemu poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Kupujący otrzyma link pozwalający ściągnąć Produkt elektroniczny.
 2. Zakupiony Produkt elektroniczny zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

VIII. Ceny i sposoby płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (z wyszczególnieniem stawki).
 2. Klient ma możliwość zapłacenia ceny:
  • przelewem bankowym na numer rachunku bankowego Sprzedającego;
  • za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online PayU;
 3. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zakupu (zawarcia Umowy sprzedaży) – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 4. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF.

IX. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 30 dni bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi drogą elektroniczną.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną, pisząc na adres [email protected], o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 5. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że Klient prześle informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu na odstąpienie.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedającego.
 7. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych metod płatności, które Klient zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie postanowi inaczej; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

X. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Produktu elektronicznego, który jest zgodny z Umową sprzedaży i wolny od wad.
 2. Jeżeli Konsument twierdzi, że którykolwiek z dostarczonych Produktów jest wadliwy, ma prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych przez prawo lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]  
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może, z zastrzeżeniem i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeśli okaże się to niemożliwe poinformuje Konsumenta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

XI. Skargi dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający podejmuje działania służące zapewnieniu w pełni prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu internetowego.
 3. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu powinny być zgłaszane przez Klienta pocztą elektroniczną na adres [email protected]
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni, a jeżeli okaże się to niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XII. Regulamin Newslettera

 1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu na stronie internetowej www.nutrido.pl w celach marketingowych Sprzedającego, w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną (np. w formie Newslettera) lub telefonicznie, Klientowi świadczona będzie usługa polegająca na okresowym przesyłaniu informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”, na adres e-mail podany przez Klienta. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie, na czas nieokreślony.
 2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktowej Sprzedającego, nowościach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o Sprzedającym i jego produktach, w tym opinie, materiały prasowe, linki do zaprzyjaźnionych stron internetowych.
 3. Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany wcześniej adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z tej usługi poprzez przesłanie do Sprzedającego odpowiedniego wniosku na adres e-mail [email protected]
 4. Reklamacje związane z usługą Newslettera należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania i jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie powiadomi składającego reklamację o decyzji w sprawie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

XIII. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe udostępnione przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie ze wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1, z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na niniejszej stronie internetowej.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Jeżeli Klient jest Konsumentem stosuje się prawo państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że Sprzedający prowadzi lub kieruje swoją działalność do tego państwa.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń przed stałym polubownym sądem przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Sprzedający informuje, że na stronie internetowej  pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na poziomie UE (platforma ODR – online dispute resolution).
 4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem rozpatrują właściwe sądy powszechne.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem rozpatrują wyłącznie sądy polskie.
 6. Wszelkie Prawa własności intelektualnej do Produktów należą do Sprzedającego lub jego licencjodawców. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.
 7. Wyłączne prawo do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe Sprzedającego, ich elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych są własnością Sprzedającego lub jego licencjodawców i podlegają odpowiedniej ochronie.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Kupujących, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.